Документи

ЗАПОВЕД №157/26.08.2019г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.06.2019 г.

ЗАПОВЕД №122/03.05.2019г. - относно Схема "Ущилищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Заповед № 119/17.04.2019 г.

Изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Обява

Изпълнение бюджет към 31.12.2018

Стратегия за развитие 2016-2020

Училищни учебни планове

Годишен план

Дневен режим

Правилник за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието 2018

Програма - равни възможности и приобщаване

Програма - ранно напускане

Финансов отчет

Финансов отчет 30-09-2018

Отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от европейския съюз - КСФ

 

Административно обслужване

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища и Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи