Програми

Учител: г-жа Катя Тренчева

Клас: II а

Програмата за екологично възпитание цели формиране  на екологосъобразно поведение у подрастващите. Изграждане на система от знания, умения, мотивация и ангажираност за решаване на важни екологични проблеми. Създаване на интерес към природата и нейното съхранение за идните поколения.

Опазване на биологичното разнообразие.

Запознаване с Червената книга за растения и животни. Том I и Том II.

Програмата включва:

  • Теоретични знания за компонентите на околната среда и тяхното опазване.
  • Практически умения – работа с природни материали и отпадъци от бита; картинни ребуси, наблюдения на природата през различните сезони на природни обекти и явления; видео-филми; решаване на екологични задачи.

Заниманията са 2 часа седмично, всеки четвъртък от 16.00ч.

22 март - Световен ден на водата