Програми

Учители: г-жа Соня Дурчова и г-жа Драга Кехайова

Класове: II б и III б

Часовете по краезнание:

Запознаване с историята на родния край и възпитаване на любов към родината и народа, чувство за национална гордост.

Създаване на интерес към природата, вкус към нейните красоти и стремеж за опазването й.

Обогатяване на духовния свят на децата и формиране на естетически и нравствени възгледи и добродетели.

Обогатяване на социалния опит на децата.

Комплексно възпитателно въздействие на училището, семейството и обществеността върху учениците.

Развитие на познавателните способности на учениците.